Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту

Відділ з питань житлово-комунального господарства та цивільного захисту виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

Завдання і функції відділу

Основнимизавданнямивідділу є:

- забезпечення на територіїміста та сільськихнаселенихпунктівтериторіальноїгромадиреалізаціїдержавноїполітики у сферіжитлово-комунальногогосподарства, насамперед, щодоорганізації і здійсненнязаходів з йогореформування; 

- аналіз стану житлово-комунальногогосподарства та підготовкапропозиційдо проектуміського бюджету щодофінансуваннямісцевихпрограмрозвиткужитлово-комунальногогосподарства і благоустрою міста та населенихпунктів ОТГ; 

- організаціявиконаннядержавнихпрограм, розроблення і реалізаціямісцевихпрограмрозвиткужитлово-комунальногогосподарства, поданняпропозицій до проектівмісцевихпрограмсоціально-економічногорозвиткумістащодополіпшеннякомунальногообслуговуваннянаселення та благоустрою територіїміста, охоронинавколишнього природного середовища та енергозбереження;

- забезпеченнядодержанняпідприємствами, установами та організаціями, щонадаютьжитлово-комунальніпослуги, вимог нормативно-правовихактів з питаньжитлово-комунальногогосподарстваміста та сілгромади;

- забезпеченняорганізаціїобслуговуваннянаселеннягромадипідприємствами, установами та організаціямижитлово-комунальногогосподарства, наданняритуальних та іншихпослуг;

- організаціяздійснення контролю за додержанням правил комунальногообслуговування та благоустрою територіїміста;

- вирішенняіншихпитань у сферіжитлово-комунальногогосподарствавідповідно до законодавства;

- реалізаціядержавноїполітики у сферізахистунаселення, територій, навколишнього природного середовища та майна віднадзвичайнихситуацій, запобіганнявиникненнюцихситуацій, реагування на них;

- організаціяоблікуміського фонду захиснихспорудцивільногозахисту;

- організаціяміської ланки територіальноїпідсистемиєдиноїдержавноїсистемицивільногозахисту (далі - ЄДСЦЗ);

- організаціянавчання з питаньцивільногозахиступосадовихосіборганівмісцевогосамоврядування та суб’єктівгосподарюваннякомунальноївласності, здійсненняпідготовкинаселення до дій у надзвичайнихситуаціях;

- проведення заходів з питань охорони праці в структурних підрозділах виконавчого комітету, організація робіт в комунальних закладах громади з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності населення.

Відділвідповідно до покладених на ньогозавдань:

1. Забезпечує в межах своїхповноваженьдодержаннявимог нормативно-правовихактів з питаньжитлово-комунальногогосподарства.

2. Бере участь у реалізаціїдержавноїполітики у сферіжитлово-комунальногогосподарства, готуєпропозиції до проектівпрограмсоціально-економічногорозвитку ОТГ та міського бюджету.

3. Координує роботу житлово-комунальнихпідприємств, пов’язану з наданнямнаселеннюжитлово-комунальнихпослуг.

4. Готує і подає в установленому порядку пропозиціїщодо:

- удосконаленнярозвиткужитлово-комунальногогосподарстваміста та населенихпунктів;

- фінансуваннякапітального ремонту та реконструкціїбудинківкомунальноївласності, місцевихпрограмрозвиткужитлово-комунальногогосподарства та благоустрою населенихпунктівгромади;

- формування ринку житлово-комунальнихпослуг;

- доцільностіпередачі в управління, орендуабоконцесіюціліснихмайновихкомплексівжитлово-комунальногогосподарства, приватизаціїпідприємств, якізадовольняють потреби у житлово-комунальнихпослугахжителівгромади та маютьважливесоціальнезначення;

5. Забезпечуєзгідноіззаконодавствомреформуванняжитлово-комунальногогосподарствагромади на засадах прозорості та гласності.

6. Проводить моніторинг стану реалізаціїдержавних, галузевих та місцевихпрограмрозвиткужитлово-комунальногогосподарствагромади.

7. Організовує контроль за здійсненнямзаходів, спрямованих на забезпеченнясталоїроботижитлово-комунальногогосподарстванаселенихпунктівгромади в осінньо-зимовий період, а такожоб’єктівгалузі в умовахвиникненнястихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідаціїїхнаслідків, проводить моніторингпідготовкижитлово-комунальногогосподарства до роботи в осінньо-зимовий період.

8. Здійснюєвідповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунальногообслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утриманняжитлового фонду і об’єктівкомунальногогосподарства.

9. Вживаєзаходів до поліпшенняроботипідприємств з енергозбереження та оснащенняоб’єктівжитлово-комунальногогосподарства і наявногожитлового фонду засобамиобліку та регулюванняспоживання води і тепловоїенергіївідповідно до завданьдержавних та місцевихпрограм.

10. Вживаєзаходів для забезпеченнясанітарного стану міста, його благоустрою і озеленення, якостіпитної води, поліпшеннятехнічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення.

11. Розглядає в установленому порядку у межахсвоєїкомпетенціїзвернення, заяви, скарги та пропозиціїгромадян, підприємств, установ і організацій, об’єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків, здійснюєприйомгромадян та вживаєвідповіднихзаходів для вирішенняпорушених ними питань в межах повноважень.

12. Здійснює контроль за утриманням в належномусанітарномустанікладовищ, міськихдоріг, вулиць, провулків, тротуарів

13. Організовує контроль за збором, транспортуванням, утилізацієюпобутовихвідходів.

14. Сприяєздійсненнюзаходівенергозбереження та впровадженняенергозберігаючихтехнологій.

15. Сприяєствореннюоб’єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків (далі - ОСББ). Проводить роз’яснювальну роботу щодостворенняоб’єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків, надає консультативно-методичнудопомогу з питаньстворення та під час діяльності.

16. У межахсвоєїкомпетенціїприймає участь в здійсненніперевірокдодержання порядку формування і застосуваннятарифів на послугижитлово-комунальнихпідприємств.

17. Вносить пропозиціївиконавчомукомітету про початок та закінченняопалювальногоперіоду.

18. Здійснює контроль за:

дотриманням чинного законодавства та іншихнормативнихактів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

виконаннямприписіворганів державного нагляду, пропозицій та поданьуповноваженихтрудовихколективів і профспілок з питаньохоронипраці;

своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотриманням вимог безпеки при виконанні цих робіт;

використаннямпрацінеповнолітніх, жінок та інвалідівзгідно з діючимзаконодавством;

дотриманням чинного законодавства з питаньпрофілактикитравматизму невиробничого характеру та проведеннямнавчання з цихпитань.

19. Здійснюєрозробкупроектівмісцевих нормативно-правовихактів з питань, віднесених до віданняміської ради, виконавчогокомітету та міськогоголови.

20. У межахкомпетенції проводить разом з іншимивідділами роботу щодоукладання, продовження строку дії, розірванняконтрактів з керівникамикомунальнихпідприємств, а такожбере участь у здійсненнізаходів з перевіркивиконання умов контрактів у порядку, встановленомучиннимзаконодавством, умов преміювання.

21. Організовуєрозроблення і здійсненнязаходівщодоудосконаленняорганізаціїцивільної оборони, захистунаселення і територійвіднадзвичайнихситуацій, запобіганняїхвиникненню і реагування на них, покращеннябезпекижиттєдіяльностінаселення та екологічної обстановки.

22. Подаєміськомуголовіпропозиції до проектівдержавних та регіональнихпрограм і прогнозівщодовдосконаленнясистемицивільногозахисту, охоронинавколишнього природного середовища, запобіганнявиникненнюнадзвичайнихситуацій, контролюєвиконаннязатвердженихпрограм.

23. Визначає в межах своєїкомпетенціїрівеньнадзвичайноїситуації, забезпечуєоперативне і повнеінформуванняміськогоголови про загрозуабовиникненнянадзвичайноїситуації і про хідїїліквідації, а також, у разінеобхідності, доведенняїї до населення.

24. Організовуєпроведенняробіт, пов’язаних з ліквідацієюнадзвичайнихситуацій, в межах своїхповноважень.

25. Організовує, в установленому порядку, наданнядопомогинаселенню, яке постраждаловнаслідокнадзвичайнихситуацій.

26. В установленому порядку забезпечує контроль за створенням, збереженням та цільовимвикористаннямматеріального резерву для запобігання та ліквідаціїнадзвичайнихситуацій.

27. Здійснюєвідповідно до законодавствакомплексніперевірки стану цивільногозахисту.

28. Організовує в установленому порядку проведеннянавчань та тренувань з питаньцивільногозахисту.

29. Організовує через засобимасовоїінформаціїінформуваннянаселеннящодозаконодавства з питаньдотриманнявимогцивільногозахисту та захистунаселення і територійвіднадзвичайнихситуацій, заходів, якіпроводятьсявиконавчими органами ради для запобіганнявиникненнюнадзвичайнихситуацій та іншоїінформації, пов’язаної з правовимнавчанням та пропагандою з питаньзапобіганнянадзвичайнихситуаціям.

30. Виконуєіншіфункції, передбаченізаконодавством.


2018 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше