Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування детального плану території частини промислової зони ділянки по вул. Курчатова, 36 та її оточення в м. Новоукраїнка

Новина
10.04.2020
 1. 1. Інформація про замовника.

Новоукраїнська міська рада

27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70

Контактний телефон: (05251) 2-14-31

Е-mail: sekretar@nu-rada.gov.ua

 1. 2. Вид та основні цілі документа державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план території частини промислової зони ділянки по вул. Курчатова, 36 та її оточення в м. Новоукраїнка», - є документацією державного планування на місцевому рівні, що виконується на підставі рішення Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області № 1377 від 20.08.2019 р. «Про розроблення детального плану території в м. Новоукраїнка».

Детальний план території розробляється на земельну ділянку в межах населеного пункту для реконструкції об’єктів с/г призначення – на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства України з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Затверджений детальний план є основою для:

1)     проектування будівель та споруд;

2)     проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання території.

Основною метою розроблення детального плану території є:

 • уточнення у більш крупному масштабі положень Генерального плану                              м. Новоукраїнки;
 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення, параметрів забудови та ландшафтної організації окремої території в межах м. Новоукраїнка;
 • формування принципів планувальної організації забудови;
 • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними містобудівними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Визначення подальшої діяльності щодо:

попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

створення транспортної інфраструктури;

організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;

охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;

комплексного благоустрою та озеленення;

визначення містобудівних умов та обмежень, які включають, зокрема:

відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні; планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони); охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

При розроблені детального плану враховується містобудівна документація:

- Схема планування Кіровоградської області, яка розроблена ДП «ДІПРОМІСТО» у 2012 році;

- Генеральний план м. Новоукраїнка Кіровоградської області.

 

 1. 3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Об’єкт планованої діяльності підприємство по переробці с/г продукції відноситься до видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до третьої частини ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Планована потужність підприємства після проведення реконструкції – 1500 тон зерна за добу.

Територія, площею 4,1502 га, що підлягає детальному плануванню, знаходиться по вул. Курчатова, 36 в м. Новоукраїнці Кіровоградської області, і включає в себе земельну ділянку з кадастровим номером 3524010100:50:512:0015 (Цільове призначення – J.11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що знаходяться у комунальній власності.

Межами території детального планування є землі промислової забудови.

Доставка сировини та вивезення продукції відбувається автотранспортом.

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем властивих даній території.

 1. 4. Ймовірні наслідки:

Для довкілля очікується незначний вплив при підготовчих та будівельно-монтажних роботах, а також помірний вплив на етапі експлуатації.

А) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Планована діяльність буде визначати наступний вплив на довкілля:

повітряне середовище: викиди пилу, вихлопних газів, зварювального аерозолю і т. і., - при здійсненні підготовчих та будівельно-монтажних робіт (при роботі будівельної техніки та механізмів, зварювальні роботи, малярні роботи і т. і.); викиди пилу, продуктів згоряння палива, під час експлуатації (від процесів: перевантаження, очищення, сушіння та зберігання зерна);

акустичний вплив: під час здійснення підготовчих та будівельно-монтажних робіт від використовуваної техніки та механізмів; під час експлуатації – при роботі технологічного обладнання, транспортних засобів  та ін.;

геологічне середовище – здійснення навантаження на геологічну товщу, що підстилає фундаменти будівель та споруд;

водне середовище – забір води з підземних водоносних горизонтів; утворення господарсько-побутових стічних вод з відведенням в міську каналізацію; відведення та очищення поверхневих вод з території;

ґрунт – використання земельної площі під розміщення будівель, споруд та покриття, зрізання родючого використанням для  формування газонів;

рослинний і тваринний світ – без особливих змін;

радіаційний вплив – відповідно постанови КМУ № 106 від 23.07.1991 р., планована територія не входить в перелік територій забруднених в результаті аварії на ЧАЕС. Виходу радону – не зафіксовано;

техногенне середовище – помірний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин та шуму на оточуючі промислові підприємства;

соціальне середовище – без суттєвих негативних впливів, працевлаштування місцевого населення.

Можлива межа зони впливу планованої діяльності на навколишнє середовище визначається розповсюдженням факторів впливу, зокрема, розсіюванням забруднюючих речовин від джерел викидів та акустичного впливу. В цілому, вплив на навколишнє середовище, здійснюваний планованою діяльністю, повинен бути в рамках дозвільних природоохоронних документів підприємства.

Б) для територій з природоохоронним статусом.

Планований об’єкт буде розміщено поза межами об’єктів природно-заповідного фонду.

В) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонні наслідки для довкілля відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

Територіальні альтернативи не розглядаються, у зв’язку з тим, що запропонована територія дозволяє оптимально реалізувати плановану діяльність (реконструкція існуючого виробництва на території існуючого підприємства), а також створити планувальну структуру території та сприятиме її розвитку.

В разі не затвердження детального плану території локальних змін стану довкілля – не очікується.

 1. 6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО.

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив планованої діяльності, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту державного планування

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним містобудівним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки розділу стратегічної екологічної оцінки необхідно визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності, та обґрунтування: економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення планованої господарської діяльності:

 • вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику: атмосферного повітря, поверхневих водних об’єктів, ландшафтів, рослинного та тваринного світу, геолого-гідрогеологічних особливостей території та інших компонентів природного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації, а також вивчення існуючої природоохоронної документації на підприємстві.

 1. 7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування

В цілому, розроблений у відповідності до державних містобудівних норм, санітарних норм і правил, проект детального плану території не матиме негативних наслідків виконання.

Зважаючи на державну політику щодо забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання природних ресурсів, при реалізації планованої діяльності, передбачається комплекс заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище, що включатиме:

 • застосування новітніх ефективних технологій та обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;
 • озеленення та упорядкування території;
 • організація системи видалення відходів в спеціальні контейнери встановлені на спеціальних майданчиках для тимчасового накопичення;
 • огородження території.

Передбачається проведення моніторингу стану довкілля при реалізації  планованої діяльності, а саме дослідження: вмісту забруднюючих речовин в  атмосферному повітрі, рівня акустичного впливу, якості стічних вод, стану ґрунтів.

 1. 8. Пропозиції щодо структури та змісту СЕО

Звіт про стратегічну екологічну оцінку, при проведенні СЕО, виконується відповідно до вимог частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням змісту і рівня деталізації документу державного планування, сучасних знань і методів оцінювання інформації.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища".

9. Орган до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх

подання

Новоукраїнська міська рада

27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70, кабінет № 2.

Контактний телефон: (05251) 2-14-31

Е-mail: sekretar@nu-rada.gov.ua

Відповідальна  особа: Завідувач сектору містобудування та архітектури виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради – Коробов А.О. тел. – 066-618-04-95.

Зауваження та пропозиції щодо обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з її оприлюднення.

 

Міський голова

О. Корінний

Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше