Зпява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 • 34

 

 

Детального плану території в адміністративних межах Захарівського старостинського округу Новоукраїнської територіальної громади Новоукраїнського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) на ділянках з кадастровими номерами: 3524081400:02:000:1782; 3524081400:02:000:1783; 3524081400:02:000:1784; 524081400:02:000:1785; 3524081400:02:000:0158; 3524081400:02:000:1757; 3524081400:02:000:1756; 3524081400:02:000:1763

 1. амовник, інвестор

Замовник СЕО: Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, вул.Покровська 70,  м.Новоукраїнка, Кіровоградська обл., 27100, т.0525121431, sekretar@nu-rada.gov.ua

Інвестор проекту: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій», 25009 м.Кропивницький вул.Академіка Тамма, 29, м.т. 050-484-80-57, radiuuks@ukr.net

Вид та основні цілі документа державного планування

          Вид документа

Детальний план території в адміністративних межах Захарівського старостинського округу Новоукраїнської територіальної громади Новоукраїнського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) на ділянках з кадастровими номерами: 3524081400:02:000:1782; 3524081400:02:000:1783; 3524081400:02:000:1784; 524081400:02:000:1785; 3524081400:02:000:0158; 3524081400:02:000:1757; 3524081400:02:000:1756; 3524081400:02:000:1781; 3524081400:02:000:1763 – є  документом державного планування – містобудівною документацією місцевого рівня,  та відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО)

Основні цілі документу державного планування

Деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання.

Зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегію розвитку Кіровоградської області 2021-2027 р.р.

 1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальний план території передбачає деталізацію планувальної структури частини території Парк Готелю «Скіфія», яка знаходиться в процесі освоєння, та потребує уточнення просторової композиції, параметрів забудови, обґрунтування потреб у формуванні земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання в адміністративних межах Захарівського старостинського округу Новоукраїнської територіальної громади Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Пріоритетним напрямком діяльності комплексу Парк Готелю «Скіфія» визначено створення об’єкту рекреаційного призначення, який доповнить спектр ландшафтно-рекреаційних територій Новоукраїнського району і Кіровоградської області з метою організації різнопланового відпочинку населення.

Головними екологічними проблемами, які мають відношення до детального плану є: захист атмосферного повітря, грунтів та водних ресурсів; мінімізування можливого негативного впливу на навколишне середовище.      

Стратегічна екологічна оцінка детального плану території дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів

Інформація про заходи, які заплановані детальним планом, та які підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”

Улаштування Парк Готелю «Скіфія».

 1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Детального плану, зокрема, для таких складових довкілля:

- охорона грунтів;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- відходи;

- земельні ресурси.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЄО урахувати ймовірні наслідки від рекреаційного об’єкту Парк Готелю «Скіфія».

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- проекті рішення детального плану не мають транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на проектні рішеня детального плану, призначених для мінізування впливу на навколишнє середовище, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів детального плану, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження детального плану. Разом з тим, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто наступну альтернативу: «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

 • Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.
 • Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
 • Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан факторів довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Плану з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу Плану на фактори довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичних наслідків виконання Плану для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.
 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: - раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; - здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; - здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; - застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; - здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; - здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами. Також, будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про систему громадського здоров'я».

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку виконати відповідно до вимог статті 11. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища».

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження документів державного планування відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Передбачається така структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку: 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньота довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Детального плану території в адміністративних межах Захарівського старостинського округу Новоукраїнської територіальної громади Новоукраїнського району Кіровоградської області (за межами населеного пункту) на ділянках з кадастровими номерами: 3524081400:02:000:1782; 3524081400:02:000:1783; 3524081400:02:000:1784; 524081400:02:000:1785; 3524081400:02:000:0158; 3524081400:02:000:1757; 3524081400:02:000:1756; 3524081400:02:000:1781; 3524081400:02:000:1763 подаються до Відділу містобудування та архітектури Новоукраїнської міської ради, вул.Покровська 70,  м.Новоукраїнка, Кіровоградська обл., 27100, електронна адреса sekretar@nu-rada.gov.ua, т.0525121431.

Контактна особа: Начальник відділу містобудування та архітектури Новоукраїнської міської ради – Анатолій Коробов м.тел. 097-799-27-36, e-mail: a_koroboff@ukr.net

 

СТРОКИ  ПОДАННЯ

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення, до 05 липня 2024 року (включно). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.