Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік.

 • 16

 

 

 1. Замовник: виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради, адреса: 27100, м.Новоукраїнка, вул.Покровська 70.
 2. Вид та основні цілі документа державного планування (далі – ДДП), його зв'язок з іншими документами державного планування

Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік розроблено відповідно до Законів України "Про засади державної регіональної політики", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про добровільне об`єднання громад", постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня  2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєкту державного бюджету" (зі змінами та доповненнями),  Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади, затверджених  наказом  Мінрегіонбуду  від  30  березня  2016 року № 75 (із змінами).

Під час розробки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік враховано також рекомендації Методології планування регіонального розвитку в Україні, запропонованої Європейським Союзом в рамках Проєкту підтримки політики регіонального розвитку України.

Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік узгоджено з основними галузевими стратегіями і планами, державними цільовими програмами, відповідними бюджетними програмами.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік – це програмний документ, що розробляється на підставі цілей, визначених у Стратегії розвитку Новоукраїнської  міської територіальної громади.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік розробляється на  короткострокову перспективу та слугує для прогнозування місцевого бюджету.

За основу Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік взято показники та завдання, визначені в Стратегії розвитку Новоукраїнської  міської територіальної громади.

Новоукраїнська громада – перлина українських степів, колиска древньої скіфської цивілізації, географічний центр держави, житниця центральної України зі славними хліборобськими традиціями та ефективними технологіями зерно-переробки, центр раціонального видобутку червоного граніту, край відтворення природних джерел енергії, енергетично незалежна самодостатня громада з конкурентним підприємницьким середовищем, центр зеленого туризму; екологічно чисте зелене місце, культурно-освітній спортивний центр, джерело дитячої мрії та творчості.

Метою Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади в 2025 році є забезпечення сталого розвитку реального сектора економіки та подальшого розвитку соціальної сфери, підвищення матеріального і культурного рівня життя населення незалежно від етнічного походження, віросповідання, політичних переконань, статті, віку на основі ефективного використання природно-ресурсного, фінансового потенціалу та трудових ресурсів.

Програма соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік відповідає трьом напрямам розвитку громади Стратегії розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади:

А. Економічний розвиток громади;

В. Розвиток інфраструктури  громади;

С. Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя.

Напрями розвитку громади також передбачають стратегічні цілі:

Напрям А. Економічний розвиток громади

Напрям В. Розвиток

інфраструктури громади

Напрям С. Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя

Стратегічна ціль А.1. Створення сприятливих умов для залучення стратегічних інвесторів з новими конкурентоспро-можними технологіями

Стратегічна ціль В.1. Розвиток дорожньої інфраструктури

 

Стратегічна ціль С.1. Ефективна комунікація громади з владою для виховання свідомості населення

Стратегічна ціль А.2. Розвиток підприємництва

Стратегічна ціль В.2. Удосконалення системи водопостачання та водовідведення

Стратегічна ціль С.2. Покращення екологічного середовища та рівня безпеки громади

 

Стратегічна  ціль В.3. Зменшення енергетичної  залежності

Стратегічна ціль С.3. Система сучасної освіти та розвиток дошкільної освіти з інклюзивним навчанням

 

Стратегічна ціль В.4. Система санітарної очистки та благоустрій населених пунктів громади.

Стратегічна ціль С.4. Охорона здоров’я та пропаганда здорового способу життя.

 

 1. Якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку" (стаття 2) регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку території, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об'єктів планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

Проєкт Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської  територіальної громади на 2025 рік не містить конкретних рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, у тому числі щодо надання документів дозвільного характеру на провадження такої діяльності. Програма соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік визначає концептуальні напрямки, стратегічні і оперативні цілі перспективного розвитку громади і не містить конкретних проєктів здійснення господарської діяльності і не визначає місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів.

Програма соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік включає низку проєктів, на які буде розроблено проєктна документація з урахуванням впливу на довкілля.

 

 1. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації ДДП:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік, зокрема необхідно оцінити наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря; водні ресурси;

промислові та побутові відходи, викиди та стоки; земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони; наслідки для здоров'я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом:

Програма соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської  територіальної громади на 2025 рік не містить проєкти, які будуть впливати на об'єкти природно- заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

У рамках проведення СЕО проєкту Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік не передбачається оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на         2025 рік, що обумовлюється необхідністю виконання пріоритетних напрямків, основних завдань і заходів Програми, призначених для різних видів виробничої, соціальної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення СЕО проєкту Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи:

 • порівняльний аналіз показників громади із обласними показниками;
 • аналіз тенденцій розвитку;
 • SWOT-аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання ДДП.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

У результаті здійснення СЕО проєкту Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік будуть сформовані заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров'я населення, які можуть виникнути під час реалізації документа.

Зазначені заходи і рекомендації будуть грунтуватися на результатах проведених в рамках СЕО дослідженнях, та визначатимуться відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" і з урахуванням інших чинних нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2.  Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3.   Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4.   Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6.  Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10.  Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11.   Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО проєкту Програми соціально-економічного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2025 рік надсилати відділу регіонального розвитку, економіки і торгівлі виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради на адресу: вул.Покровська, 70, м.Новоукраїнка, 27100 або в електронному вигляді на електронну адресу: sekretar@nu-rada.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій – 10 (десять) днів з дня отримання Заяви про визначення обсягу СЕО.

Відповідальна особа: Стецюренко Вікторія Олегівна (05251) 2-16-36.