Правила етичної поведінки працівників виконавчих органів Новоукраїнської міської ради

  • 86

Розпорядження

від 01 червня 2023 року                                                                         № 78-г

 

Про затвердження Правил етичної поведінки

працівників виконавчих органів Новоукраїнської

міської ради

 

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування""Про запобігання корупції""Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні""Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Кодексу законів про працю України, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158 "Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" (із змінами) :

 

1. Затвердити Правила етичної поведінки працівників виконавчих органів Новоукраїнської міської ради (далі - Правила) (додаються).

2. Керівникам виконавчих органів ради, чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цих Правил в межах своєї компетенції відповідно до законодавства вживати заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Відділу організаційної роботи та інформації виконавчого комітету міської  ради забезпечити в установленому порядку оприлюднення Правил шляхом розміщення на офіційному сайті Новоукраїнської міської ради.

4. Головному спеціалісту юридичного відділу Кравченко І.П. керівникам виконавчих органів Новоукраїнської міської ради, забезпечити ознайомлення з цими Правилами працівників, із додаванням відмітки про таке ознайомлення до особових справ, в місячний термін та новопризначених працівників при  їх працевлаштуванні.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівників виконавчих органів ради та їх структурних підрозділів.

 

 

 

Міський голова                                                                                    О. Корінний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

Новоукраїнського міського голови

від 01 червня 2023 року № 78-г

 

ПРАВИЛА

етичної поведінки працівників виконавчих органів

Новоукраїнської міської ради

 

I. Загальні положення

1. Правила етичної поведінки працівників виконавчих органів Новоукраїнської міської ради (далі – Правила) є узагальненим зібранням професійно-етичних вимог щодо правил поведінки посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників виконавчих органів Новоукраїнської міської ради, діяльність яких спрямована на служіння народу України і Новоукраїнській міській територіальній громаді шляхом забезпечення охорони та сприяння у реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

Ці Правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, у сфері запобігання корупції, запобігання та протидії дискримінації, з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Правила розроблені на основі Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної  служби від 05 серпня 2016 року № 158 (із змінами) (далі – Загальні правила).

Метою цих Правил є зміцнення авторитету служби в органах місцевого самоврядування, формування позитивної репутації посадових осіб місцевого самоврядування, а також забезпечення інформування громадян про норми етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них.

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158 (із змінами) та цими Правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи посадової особи місцевого самоврядування.

2. У цих правилах терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування""Про запобігання корупції""Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні""Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", а також Кодексом законів про працю України (щодо визначення мобінгу (цькування)).

3. Виконання Правил є обов’язковим для всіх посадових осіб та інших працівників виконавчих органів Новоукраїнської міської ради.

 

II. Загальні обов’язки посадової особи місцевого самоврядування

1. Посадові особи місцевого самоврядування (далі – посадові особи) під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб.

2. Посадові особи місцевого самоврядування своєю поведінкою мають зміцнювати авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а також позитивну репутацію державних органів та органів місцевого самоврядування.

Посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Посадові особи місцевого самоврядування, у тому числі в поза робочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на веб-сайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування.

3. Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови, прийняті або видані у межах їхніх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами міської ради.

Посадові особи зобов’язані своєчасно і точно виконувати рішення органів виконавчої влади, Новоукраїнської міської ради, виконавчого комітету, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

У разі виникнення у посадової особи сумнівів щодо законності отриманого для виконання наказу (розпорядження), доручення керівника він повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного наказу (розпорядження), доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня.

У разі отримання для виконання наказу (розпорядження), доручення, які посадова особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він (вона) повинен(на) негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, в якому він працює.

4. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані у своїй поведінці не допускати:

використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;

принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану або віросповідання особи;

поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;

впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов’язків;

прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;

дій сексуального характеру, виражених словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Посадові особи місцевого самоврядування повинні протидіяти мобінгу (цькуванню), вживати заходи, спрямовані на запобігання та припинення мобінгу (цькування), а також заходи щодо відновлення порушених внаслідок мобінгу (цькування) прав.

Керівники виконавчих органів Новоукраїнської міської ради та їх структурних підрозділів, мають сприяти створенню комфортної психологічної атмосфери в трудовому колективі та не допускати випадків мобінгу (цькування).

Посадові особи місцевого самоврядування повинні запобігати виникненню конфліктів з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

5. Посадові особи місцевого самоврядування повинні постійно підвищувати свій культурний рівень, рівень свого професійного розвитку, поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності, удосконалювати організацію службової діяльності.

6. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, постійно підвищувати свій рівень володіння державною мовою, не допускати дискримінації державної мови.

7. Одяг посадових осіб місцевого самоврядування та інших працівників виконавчих органів повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

8. Посадові особи місцевого самоврядування мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

9. Якщо посадовій особі місцевого самоврядування стало відомо про загрозу чи факти порушення Загальних правил та цих правил, зокрема, прояву будь-якої форми дискримінації, насильства за ознакою статі, сексуального домагання, мобінгу (цькування), недоброчесності або неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом іншою посадовою особою місцевого самоврядування, він (вона) повинен (повинна) негайно повідомити про це безпосереднього керівника, керівника вищого рівня (у разі необхідності).

10. Посадові особи повинні поважати приватне життя інших осіб.

 

 

III. Доброчесність

1. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки якнайкраще, чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських, політичних, релігійних організацій, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії (бездіяльність) та рішення.

2. Посадова особа місцевого самоврядування зобов’язані діяти доброчесно, а саме:

спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між приватними та публічними інтересами, уникати виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності;

не використовувати службове становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у тому числі не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

не розголошувати інформацію, що стала йому (їй) відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України "Про державну таємницю""Про інформацію""Про захист персональних даних" та "Про доступ до публічної інформації", крім випадків, установлених законом.

 

IV. Використання службового становища, ресурсів та інформації

 

1. Посадова особа місцевого самоврядування повинні використовувати своє службове становище, ресурси держави та територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність, робочий час, репутацію тощо) виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

2. Посадові особи місцевого самоврядування у своїй діяльності зобов’язані дотримуватись політичної неупередженості та нейтральності, а саме уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів.

Посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

3. При виконанні своїх посадових обов’язків посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат.

Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

4. Робочий час посадової особи місцевого самоврядування, зокрема у разі виконання завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу чи дистанційної роботи, має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

5. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані при роботі з інформацією оцінювати її критично, аналізувати джерела інформації, використовувати ті із них, які є офіційними, приймати рішення на основі достовірної та перевіреної інформації, поширювати лише ту інформацію, що відповідає дійсності.

Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється приховувати чи обмежувати інформацію, яка має бути доведена до відома інших осіб.

 

V. Обмін інформацією

1. Посадові особи місцевого самоврядування при спілкуванні під час виконання посадових обов’язків повинні дотримуватися таких правил:

1) надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

2) надавати в межах повноважень та відповідно до законодавства іншим державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків;

3) викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

2. Посадові особи місцевого самоврядування під час спілкування з громадянами повинні використовувати доступну термінологію.

3. Посадові особи місцевого самоврядування повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

 

VІ. Відповідальність

1. Виконання цих Правил є обов’язковим для виконання всіма посадовими особами Новоукраїнської міської ради та її виконавчих органів та іншими працівниками.

2. Дотримання посадовими особами та працівниками вимог цих Правил враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової діяльності.

3. За порушення цих Правил, посадові особи та інші працівники несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність у порядку, передбаченому  чинним законодавством України.  

4. Керівники структурних підрозділів, виконавчих органів у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цих Правил, в межах своєї компетенції,  відповідно до законодавства, зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до відповідальності.

5. З метою всебічного, об’єктивного з’ясування обставин при вирішенні питання притягнення до відповідальності посадової особи чи працівників за порушення цих Правил, посадова особа (працівник) зобов’язана надавати безпосередньому керівнику повні та вичерпні пояснення щодо виконання нею службових повноважень та дотримання цих Правил.

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради                                             Л. Богданова