Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

  • 154

 

Відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" замовник в межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.

Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджує Кабінет Міністрів України.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проєкту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше.

Оцінка фактичного впливу здійснюється на підставі та з урахуванням результатів моніторингу стану навколишнього природного середовища щодо реалізації господарської діяльності.

Моніторинг впливу на довкілля є обов’язковою умовою при здійсненні планованої діяльності та включатиме:

- проведення моніторингу стану здоров’я населення;

- щорічне проведення контролю якості повітря, об’єктів що здійснюють викиди, на межі санітарно - захисної зони та найближчої житлової забудови;

- контроль за дотриманням допустимих рівнів і тривалості дії шуму;

- щорічне проведення контролю якості стічних вод після очисних споруд.

Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об’єднання мають право долучатись до контролюючих органів.

СЕО Програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської територіальної громади на 2023 роки ( далі Програми) не завершується прийняттям рішення про його затвердження. Значущі наслідки для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, повинні відслідковуватися під час реалізації Програми, зокрема, з метою виявлення непередбачених несприятливих наслідків і вжиття заходів щодо їх усунення.

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості Новоукраїнської міської територіальної громади. Протокол про СЕО встановлює необхідність здійснення моніторингу значного впливу на довкілля, у тому числі здоров'я населення, від реалізації затвердженої Програми. Результати моніторингу мають бути доведені до відома природоохоронних органів і органів охорони здоров'я, а також громадськості.

Моніторинг може бути використаний для:

  • порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про реалізацію Програми;
  • отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);
  • перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади;
  • перевірки того, що Програма виконується відповідно до затвердженого документу, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.

Організація моніторингу вимагає визначення того, хто повинен здійснювати моніторинг, хто повинен забезпечувати доступ до результатів, що має бути предметом моніторингу, яка інформація повинна оприлюднюватися (безпосередні дані вимірювань або результати їх аналізу), де слід здійснювати моніторинг, з якою періодичністю і протягом якого часу, коли слід оприлюднити результати, які методи моніторингу та поширення інформації слід використовувати.

Для організації моніторингу можуть бути використані існуючі системи моніторингу та інформаційні системи або вони мають бути спеціально удосконалені для цілей СЕО.

У виконавчому комітеті Новоукраїнської міської ради створено  Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади, який також буде проводити моніторинг ДДП. До складу Комітету входять представники виконавчого комітету Новоукраїнськї міської ради,  громадськості і бізнесу (міський голова та його заступники, керівники управлінь і відділів міськвиконкому, приватні підприємці, представники об’єднань громадян).

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів) за кожним зі стратегічних напрямів та аналізі досягнення запланованих результатів. Система індикаторів включає еколого-економічні та екологічні індикатори:

 

Забруднення повітря

1.

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел

2.

Викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, діоксиди азоту, двоокис кремнію та сірки) в атмосферне повітря

3.

Індекс забруднення атмосфери

4.

Антропогенні викиди парникових газів

5.

Показник поглинання парникових газів зеленими насадженнями

Водні ресурси

6.

Обсяги забору та використання свіжої води

7.

Обсяги скидання зворотних вод у водні об’єкти

8.

Обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у водні об’єкти

Озеленення

9.

Рівень озеленення території громади

10.

Відсоток території ПЗФ в громаді

Енергетика

11.

Споживання енергоресурсів установами комунальної власності

12.

Споживання енергоресурсів населенням на 1 тис. жителів

13.

Економія енергетичних ресурсів у результаті впровадження енергоефективних заходів

Відходи

14.

Обсяги утворення ТПВ на території громади

Здоров’я населення

15.

Чисельність жителів населених пунктів громади

16.

Кількість померлих жителів громади

Екологічне управління

17.

Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища

18.

Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти

19.

Обсяги коштів міжнародної технічної допомоги, кредитів, інвестиційних ресурсів фінансових установ, залучені громадою у проєкти енергоефективності