Виконавчий комітет Новоукраїнскої міської ради оголошує конкурс з визначення підприємства (організації) для проведення конкурсів із перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Новоукраїнської міської ради

  • 34

Фото без опису

 

Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі

 

1. Заява встановленого зразка.

2. Нотаріально завірена копія свідоцтва (ліцензії) на право надання послуг з проведення конкурсів із перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування.

3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Довідка відповідних державних служб про відсутність заборгованості із податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

5. Копія Статуту (Положення) підприємства (організації).

6. Документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:

копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

документальне підтвердження наявності не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що засвідчують наявність у власності (користуванні) претендента приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу та проведення засідань конкурсного комітету;

опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати   для забезпечення функціонування робочого органу.

Форму заяви для участі в конкурсі можна одержати в відділі регіонального розвитку, економіки та торгівлі виконавчого комітету Новоукраїнської  міської ради, довідки  з питань проведення конкурсу можна отримати  за телефоном 2-16-36.

Документи на участь в конкурсі приймаються до 15 липня 2024р. включно за адресою: м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70, каб. №3.

Конкурс відбудеться 16 липня  2024 р., початок засідання конкурсного комітету о 10.00 год.

Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для проведення конкурсу на визначення переможця перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Новоукраїнської міської ради затверджені рішенням виконавчого комітету від 13 червня 2024 року №145:

1. Загальні положення

1. Організатором проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для проведення конкурсу із перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Новоукраїнської міської ради (далі – конкурс) є виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради.

2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та інших матеріалів.

2. Вимоги до підприємства (організації) – претендента на участь у конкурсі.

1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", умовам проведення конкурсу та мають:

- кваліфікованих фахівців в галузі пасажирського автомобільного транспорту;

-  досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

-  необхідне матеріально-технічне оснащення для забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по організації та проведенню конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (оргтехніка, транспорт, інше);

- власне (орендоване) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу.

2. Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти господарської діяльності, які:

- надають послуги з перевезень;

- проводять діяльність на ринку транспортних послуг;

- представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

- визнанні банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта господарської діяльності;

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

- подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або після передбаченого в оголошенні про проведення конкурсу терміну.

3. Оголошення про проведення конкурсу.

1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації не пізніше 30 днів до дня проведення конкурсу.

2. Оголошення повинно містити:

перелік документів, що подаються для участі в конкурсі;

місце одержання бланків документів для участі в конкурсі;

строк подання документів та адресу, на яку подаються документи для участі в конкурсі;

умови проведення конкурсу;

місце, дату та час проведення конкурсу;

телефон для довідок з питань проведення конкурсу.

4. Подання документів на участь у конкурсі.

1. Претендент для участі у конкурсі подає комітету з визначення підприємства (організації) для проведення конкурсу із перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на території Новоукраїнської міської ради (далі – комітет з визначення робочого органу) такі документи:

а) заява на участь у конкурсі згідно затвердженого зразка;

б) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

в) довідка відповідних державних служб про відсутність заборгованості із податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

г) копія Статуту (Положення) підприємства (організації);

д) документи, які підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:

копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

документальне підтвердження наявності не менше, як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що засвідчують наявність у власності (користуванні) претендента приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу та проведення засідань конкурсного комітету;

опис матеріальних ресурсів та технологій, які передбачається використовувати для забезпечення функціонування робочого органу.

2. Зазначена у пункті 1 документація завіряється підписом та печаткою керівника підприємства (організації) – претендента.

3.Документи подаються в термін, вказаний в оголошенні, опублікованому в засобах масової інформації. Документи, які надійшли після встановленого терміну або подані не в повному обсязі, не розглядаються.

4. За роз'ясненнями щодо оформлення до¬кументів для участі у конкурсі або умов проведення конкурсу заявник може звернутися до виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради.

5. Документи для участі в конкурсі подаються за підписом уповноваженої посадової особи претендента у конверті (пакеті) з написом "Документи на конкурс з визначення робочого органу".

6. Усі документи складаються українською мовою.

7. Підприємство (організація) – претендент може відкликати заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу.

5. Проведення конкурсу та визначення переможця.

1. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають його умовам.

2. Ці умови є обов'язковими для комітету та учасників конкурсу.

3. При визначенні переможця конкурсу комітет враховує:

досвід роботи підприємства з питань організації пасажирських перевезень;

наявність фахівців з вищою профільною освітою та їх стаж роботи в галузі автомобільного транспорту.

4. У разі відсутності керівника претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану претендентом.

5. У разі відсутності представника претендента комітет з визначення робочого органу розглядає пропозиції, викладені в поданих претендентом документах без його участі.

6. Рішення про результати конкурсу приймається комітетом з визначення робочого органу на закритому засіданні у присутності не менше, ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комітету.

7. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою комітету з визначення робочого органу найбільше відповідає умовам конкурсу.

8. Переможець конкурсу оголошується на засіданні комітету з визначення робочого органу із запрошенням усіх претендентів.

9. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу.

10. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради повинен забезпечити організацію та проведення конкурсів  на перевезення пасажирів автомобільним транспортом самостійно, однак протягом періоду не більш, як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

11. Рішення комітету з визначення робочого органу щодо ви¬значення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписують голова та секретар комітету.

12. З переможцем конкурсу організатор укладає договір на виконан¬ня функцій робочого органу строком на 3 роки.

13. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемії та пандемії, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення, та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або окремих територіях, засідання комітету з проведення конкурсу можуть проводитися в режимі відеоконференції. В цьому випадку доповідачі і запрошені, за окремим списком, беруть участь у засіданні в режимі дистанційного засідання. У разі проведення дистанційного засідання частина членів комітету з проведення конкурсу може перебувати в інших приміщеннях та брати участь в обговоренні питань та голосуванні за допомогою трансляції он-лайн. Голова комітету або заступник голови комітету та секретар комітету мають знаходитися в одному приміщенні, звідки ведеться трансляція засідання. Рішення про проведення засідання комітету з проведення конкурсу в режимі відеоконференції приймається головою комітету. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів комітету з проведення конкурсу та запрошених не пізніше, як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку доступу до засідання. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати: можливість реалізації прав членів комітету з проведення конкурсу; ідентифікацію  особи, яка бере участь у засіданні;  встановлення  та фіксацію результатів    голосування.   Присутність   членів   комітету    та    запрошених визначається шляхом поіменної реєстрації. Перед початком засідання проводиться  реєстрація   членів   комітету.  Навпроти   прізвища   членів,  які приєдналися до участі, головуючий робить відмітку "присутній", а навпроти прізвища члена, який відсутній на засіданні, – "відсутній". Цей список підписується головуючим та секретарем. Головуючий повідомляє про результати реєстрації. Під час дистанційного засідання голосування членів комітету з проведення конкурсу відбувається наступним чином:

головуючий оголошує питання, яке виноситься на голосування, після чого називає прізвище, ім’я та по батькові члена комітету, при цьому зображення члена комітету виводиться на екран в приміщення, в якому відбувається засідання, з метою його ідентифікації;

член комітету після появи його зображення в он-лайн режимі на екрані особисто здійснює голосування шляхом висловлення своєї позиції "за", "проти", "утримався";

після кожного голосування членів комітету головуючий оголошує про підсумки волевиявлення членів комітету.

6. Прикінцеві положення.

Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

 

_________________________________________